Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

IMO MSC 89 Toplantıları Raporu

IMO’nun 89. Deniz Emniyeti 11 Mayıs- 20 Mayıs 2011 tarihleri arasında toplanmış olup, toplantıya ilişkin gelişmeler ve alınan kararlara ilişkin Türk Loydu raporu

IMO MSC 89 Toplantıları Raporu
12 Eylül 2011 - 12:00

IMO’nun 89. Deniz Emniyeti Komitesi (Maritime Safety Committee (MSC)) 11 Mayıs- 20 Mayıs 2011 tarihleri arasında toplanmış olup, toplantıya ilişkin gelişmeler ve alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir. Ayrıca, özet raporun sonunda toplantı sonucunda alınan kararların listesi ( LIST OF RESOLUTIONS ADOPTED BY MSC.89) ve yayınlanan sirkülerlerin listesi (LIST OF MSC CIRCULARS APPROVED BY MSC 89) bulunmaktadır.

Not: MSC 89. Dönem toplantısı ile ilgili “İngilizce” genel bilgiye “IMO » Home » Media Centre » Meeting Summaries » MSC” üzerinden ulaşabilirsiniz (www.imo.org ).

Note: Please visit “IMO » Home » Media Centre » Meeting Summaries » MSC” for brief summary report of MSC 89 meeting in English (www.imo.org ).

Gündem Maddesi 3: CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS (ZORUNLU KURALLARLA İLGİLİ DEĞİŞİMLER)

Can filikalarının serbest bırakma ve geri alma sistemleri ile ilgili değiĢimler: Filika kancalarındaki mekanizma problemleri nedeniyle yaşanan kazaların engellenmesi için yapılan çalışmalarla ilgili nihai karara ulaşılmıştır. MSC 89. Dönemde, SOLAS Kural III/1 değişimleri Res. MSC 317(89) ile kabul edilmiştir. Bu değişimlere uygunluk 01.07.2014 tarihinden itibaren sağlanacaktır. Yeni madde III/1.5 gereği tüm gemilerin yükte serbest bırakma filika mekanizmalarının yeni gerekliliklere uygun olması gerekmektedir. Yeni gereklilikler, Res. MSC 320(89) kararı ile LSA Kod’da yapılan revizyonda tanımlanmış durumdadır.

Gereklilikler ile ilgili kullanılacak diğer IMO dokümanları aşağıdadır:

MSC 81(70) “Amendments to the Revised Recommendations on Testing of Life Saving Appliances” (Res. MSC 321(89) değişimleri ile mekanizmaların yeni prototip testleri tanımlanmıştır. Yeni test standartları önceki standartlardan daha zorlayıcıdır)
MSC.1/Circ.1392 “Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems” ile ilgili MSC sirküleri. (Bu sirküler mevcut mekanizmaların değerlendirilmesi kapsamında yapılacak dizayn değerlendirmesini, gemide yapılması gereken testleri ve düşme engelleyici sistemleri (FPD) gerekliliklerini açıklamaktadır.)

“Early implementation of new SOLAS regulation III/1.5” ile ilgili MSC sirküleri MSC.1/Circ.1393 (Bu sirküler, tüm taraf devletlerin gemilerde bulunan mevcut mekanizmaları ilk fırsatta değerlendirmelerini teşvik etmektedir. Ayrıca yine taraf devletler, yeni gemilerde 20.01.2011’den itibaren revize LSA Kod’a uygun mekanizmaların kullanımı için teşvik edilmektedir.)

Gemilere yönelik uygulamalar aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır:

Yeni gemiler: 01.07.2014’den itibaren kurallara uygun mekanizmaların kullanılması zorunludur.

Mevcut gemiler: 01.07.2019’u aşmamak koşuluyla 01.07.2014 sonrasındaki ilk kuru havuzda mevcut mekanizmaların uygunluğunun kanıtlanması veya modifikasyonla uygun hale getilmesi veya uygun olmayanların değiştirilmesi zorunludur.

Mevcut mekanizmaların dizaynlarının değerlendirilmesi sorumluluğu üreticiye aittir. Yapılan değerlendirme İdareler/Klas Kuruluşları tarafından doğrulanacaktır. Mevcut mekanizma dizaynlarının doğrulaması ile ilgili sonuçların İdareler tarafından IMO’ya son raporlanma tarihi 01.07.2013’dür.

Doğrulamanın bir parçası olarak her gemide performans testleri yapılacaktır.

Gemilerde bulunan mevcut mekanizmaların emniyeti garanti altına alınana kadar (yenisi ile değiştirme/emniyetli hale getirmek için modifikasyon/uygunluğun kanıtlanması); kaza ihitmalini yok etmek için düşme engelleyici sistem (FPD) teçhizi gereklidir.

IMSBC Kod ile ilgili değiĢimlerin 01.01.2013’de yürürlüğe giriĢi: Res. MSC 268(85) ile kabul edilen ve eski BC Kod’u yürülükten kaldıran yeni IMSBC Kod’un IMDG Kod’dakine benzer biçimde iki yılda bir revizyonu söz konusudur. MSC 88. Dönemde kabul edilen değişimler “01-11” olarak adopt edilmiştir. Bu değişimlere uygunluk, 01.01.2012’den itibaren gönüllü, 01.01.2013’den itibaren ise zorunlu olarak sağlanacaktır.

Önemli değişimler aşağıda özetlenmiştir:

Tüm IMSBC Kod’da yetkili merci olarak tanımlanan “competent authority” kavramı, İdare “Administration” olarak değiştirilmiştir.

"DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES” isimli ürün eklenmiştir.

“FERROPHOSPHORUS (including briquettes)” yükü için önemli gereklilikler tanımlanmıştır. Örneğin Phosphine gibi parlayıcı ve zehirli gazların ölçülmesi için gaz detektörü teçhiz şartı getirilmiştir.

"FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE” isimli ürün eklenmiştir. Bu ürünün taşınması sırasında havalandırma yapılmamalıdır.

Ambar kapakları su geçmez olmalıdır. Gözlük vb. kişisel koruyucu donanım kullanımı gereklidir.

“FLY ASH” ıslak ve kuru olarak 2’ye bölünmüştür. “FLY ASH WET” olarak tanımlanan yeni ürün için ambar kapakları su geçmez olmalıdır.

"GRANULAR FERROUS SULPHATE” isimli ürün eklenmiştir. Gözlük vb. kişisel koruyucu donanım kullanımı gereklidir.

"MAGNESIUM SULPHATE FERTILIZERS” isimli ürün eklenmiştir. Gözlük vb. kişisel koruyucu donanım kullanımı gereklidir. Bu ürünün taşınması sırasında havalandırma yapılmamalıdır. Ambar kapakları su geçmez olmalıdır.

"WOOD PRODUCTS – GENERAL” isimli ürün eklenmiştir. Gemide oksijen ölçer bulunması gerekli olarak tanımlanmıştır.

WOOD PULP PELLETS” isimli ürün silinmiştir.

“ALUMINIUM NITRATE, UN 1438” için yangın durumunda ilave su gerekebileceği ifadesi eklenmiştir.

“AMMONIUM NITRATE UN 1942, with not more that 0.2% total combustible substances including any organic substance

calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance” için,

Ürünün okside edici özelliği olduğu ifadesi eklenmiştir.Bu yükle ilgili olarak “angle of repose” tayini için test gerekliliği tanımlanmıştır.“Carriage” başlığı altında yükün sıcaklığının seyir boyunca ısınma ve oksijen azalması kontrolü için ölçülmesi

şartı getirilmiştir.

2008 IS Kod değiĢimleri: 2008 IS Kod’un zorunlu olmayan kısmı olan “Kısım B” ile ilgili değişimler komiteye onaya sunulmuştur.

Değişim, 2008 IS Kod’da tanımlanan MODU Kod stabilite gereksinimlerini revize etmek içindir. Mevcut Kod’da 1991 sonrası inşa edilmiş MODU’lar için kriterler tanımlanmış olup, 1991 öncesi inşa edilmiş MODU’lar için de A.414(XI)’de tanımlı gereksinimlere uyulması istenmiştir. Ancak 2012 yılından sonra inşa edilecek MODU’ların uyması gereken 2009 MODU kod ile ilgili olarak mevcut Kodda bir ifade söz konusu değildir. Bu değişimle birlikte MODU’ların inşa tarihlerine bağlı olarak hangi Kod’un hangi kuralı doğrultusunda stabilite gereksinimlerini karşılaması gerektiği tanımlanmış olacaktır.

İdarelere IMO’nun MODU’lar için geliştirdiği stabilite gereksinimlerine (ulusal standartları eşdeğer emniyet sağlamıyorsa) uymaları tavsiye edilmektedir. Gündem Maddesi 5: GOAL-BASED NEW SHIP CONSTRUCTION STANDARDS (AMACA YÖNELİK YENİ GEMİ İNŞA
STANDARTLARI)

IMO, 150 m’den büyük tankerler ve dökme yük gemileri için Amaca Yönelik Standartlar (GBS) oluşturma işini daha önce tamamlamıştır.

GBS’in önümüzdeki dönemlerde başka gemi tipleri/tekne konstrüksiyonu dışındaki konular için uygulanabilmesi amacıyla “Generic guidelines for developing goal-based standards” oluşturulması çalışması ise bu toplantıda tamamlanmış ve ilgili kılavuz sirküler olarak yayınlanmıştır. Ayrıca, SLA yönteminin (emniyet seviyesi tespit ederek kuralların bu emniyet seviyesine erişilebilmeyi sağlaması ile ilgili yaklaşım) gelecek GBS çalışmaları için değerlendirilmesi kararı alınmıştır.
GBS’in gelecekte tüm IMO kurallarının geliştirilmesi için bugüne kadar kullanılan mantığı etkileyeceği düşünülmektedir.


Gündem Maddesi 7: DANGEROUS GOODS, SOLID CARGOES AND CONTAINERS (TEHLĠKELĠ MADDELER, KATI YÜKLER VE KONTEYNERLER)

Gazlı söndürme sistemleri: Komite, gazlı söndürme sistemlerinin etkili olmadığı veya özellikleri gereği gazlı söndürmeden muaf olan katı dökme yükler listesini revize ederek, MSC.1/Circ.1395 nolu, “Lists of solid bulk cargoes for which a fixed gas fire-extinguishing system may be exempted or for which a fixed gas fire-extinguishing system is ineffective” başlıklı sirküler olarak yayınlamıştır.

Ġlaçlama : Ambarların ilaçlanmasıyla ilgili kılavuz “Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo holds” yenilerek MSC.1/Circ.1396 nolu sirküler olarak yayınlanmıştır.

Kapalı mahallere giriĢ: Gemideki kapalı mahallere giriş konusunun 11 gündem altında görüşülmesine karar verilmiş olup, “Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships” başlıklı tavisye dokümanı taslak Assembly Resolution kararı olarak onaylanmıştır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye Türk Loydu Newsletter 04/2011 sayısından ulaşabilirsiniz.

Gündem Maddesi 8: SHIP DESIGN AND EQUIPMENT (GEMİ DİZAYNI VE EKİPMANLARI)

Komite, DE alt komitesinin 54. ve 55. dönem toplantı raporlarını incelemiştir. Önemli görülen kararlar aşağıda özetlenmiştir:

Serbest düĢmeli can filikalarının simülasyon ile test edilebilmesi: Serbest düşmeli can filikalarının SOLAS gereği 1.1 kat yüklenmiş halde beş yılda bir gerçekten düşürülerek test edilmesi yerine, simülasyon uygulaması ile test edilmesine müsade edilmiştir. Konuyla ilgili SOLAS Bölüm III Kural 20.11.2 değişimi yapılmış olup, simülasyon ile testin yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2014’tür.

Tek cidarlı tankerlerin çift cidarlı tankere yada dökme yük gemisine dönüĢtürülmesi: Tek cidarlı tankerlerin çift cidarlı tankere yada dökme yük gemisine dönüştürülürken uyulması gereken MARPOL, SOLAS ve Load Line gerekliliklerini sıralayan UI önce MSC 89, sonra MEPC 62 dönem toplantıları ile onaylanmıştır. MEPC 62. dönem toplantısı ile “Interpretation on application of SOLAS, MARPOL and Load Line requirements for major conversions of oil tankers” başlıklı MSC-MEPC.2 sirküleri yayınlanmıştır. Sirküler içeriğinde; koruyucu kaplama, gemi yapılarına emniyetli erişim araçları, serbest düşmeli can filikası teçhizi, kaptan köşkü görüş alanı, fribord, yakıt tanklarının çift cidar olma gerekliliği, yedekleme donanımları vb. konular için uygulamalar tanımlanmıştır.

ESP Kod: Dökme yük gemilerinin ve tankerlerin genişletilmiş sörveyleri ile ilgili olan “A.744(18) on Guidelines on the enhanced programme of inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers (ESP Guidelines)” kılavuzu ile ilgili IACS önerileri ve tek / çift cidarlı tankerler için düzeltmeler kabul edilmiştir. Kod haline getirilen kılavuz 27. Assembly’e sunulacaktır.

Gündem Maddesi 9: STABILITY, LOAD LINES, FISHING VESSELS SAFETY (STABİLĠTE, YÜKLEME SINIRI VE BALIKÇI GEMİLERİNİN EMNİYETİ)

Yaralanma durumunda stabilite değerlerinin hesaplanması gerekliliği: Büyük yolcu gemilerine (3 veya daha fazla ana yangın bölmesi olan yolcu gemileri, veya 120 m.’den büyük yolcu gemileri) yönelik yeni kural gerekliliği bu toplantıda onaylanmıştır. Yeni kural, geminin yaralanması durumunda gerçek durumun hesaplanabileceği bir stabilite programı bulundurulmasını veya karada bu hizmeti veren bir kuruluş ile anlaşma zorunluluğunu getirecektir. Kuralla ilgili SOLAS değişimi MSC 90. dönemde adopt edilecek olup uygulama sadece yeni gemileri için olacaktır.

Gündem Maddesi 11: BULK LIQUID AND GASES (DÖKME SIVILAR VE GAZLAR)


Kapalı mahallere giriĢ: Gemideki kapalı mahallere giriş ile ilgili “Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships” başlıklı tavisye dokümanı taslak Assembly Resolution kararı olarak onaylanmıştır. Mürettebatın eğitimi, ISM ile ilişkilendirme ve OEL limit değeri ile ilgili değişimler yapılmıştır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye Türk Loydu Newsletter 04/2011 sayısından ulaşabilirsiniz.

Inertleme sistemlerinde nitrojen kullanılan tankerler: Komite, inertleme sistemlerinde nitrojen kullanılan tankerlerin tanklarına giriş kılavuzunu “Guidelines on tank entry for tankers using nitrogen as an inerting medium”, MSC.1/Circ.1401 olarak yayınlama kararı almıştır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiye Türk Loydu Newsletter 04/2011 sayısından ulaşabilirsiniz.

Gemide sıvı dökme yüklerin karıĢtırılmasının yasaklanması: Komite, bio yakıtların gemide seyir esnasında karıştırılması prosesini değerlendirmiş ve gemilerde seyir sırasında herhangi bir sıvı yükün karıştırılmasının yasaklanması kararını almıştır. Konu ile ilgili değişimin (SOLAS Bölüm VI, Kural 5.2’nin) nihai onayı MSC 90. dönemde yapılacaktır.

Gündem Maddesi 18: PIRACY and ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS (KORSANLIK VE GEMĠLERE YÖNELĠK SĠLAHLI SOYGUN)

Gemide özel güvenlik birimi bulundurma: Komite, korsanlığın engellenmesi için gemide silahlı adam bulundurma yönündeki sektörel eğilimi değerlendirmiştir. Her ne kadar korsanlığın yoğun olduğu bölgelerde çok uluslu askeri güçler mevcutsa da, armatörlerin bunu yeterli bulmayıp gemilerde özel güvenlik birimi bulundurmalarının yasal olup olmadığı konusu tartışılmıştır. Komite, armatörlerin bu yöndeki eğilimlerinin teşvik edilmemesi prensibini koymuş olmakla birlikte, özel güvenlik kullanımı konusunda bayrak devletlerinin yasal mevzuatlarını ve sigorta konularını içeren armatörlere tavsiyeler kılavuzu oluşturmuştur. Ayrıca, korsanlık ile mücadele için önerileri içeren BMP’nin kullanımının önemi yeniden tekrarlanmıştır. Komite bu konu ile ilgili RESOLUTION MSC.324(89) kararını ve MSC.1/Circ.1404, MSC.1/Circ.1405, MSC.1/Circ.1406 sirkülerlerini yayınlamıştır.

Gündem Maddesi 19: IMPLEMENTATION OF INSTRUMENTS AND RELATED MATTERS (KURALLARIN UYGULANMASI VE İLGİLİ KONULAR)

SOLAS II-2/19.3 kuralının (Eski kural 54) 1984-2002 arasındaki eski gemilere uygulanması: Res. MSC 269(85) kararı ile revize edilen SOLAS II-1 bölümü nedeniyle paketli tehlikeli yük taşıyan tüm gemilerin “2000 SOLAS Amendments”’in (havalandırma, yangın söndürme, algılama vb.) gereklerini 01.01.2011’den sonraki ilk yenileme sörveyine kadar sağlamaları gerektiği yönünde bir kural uygulaması mevcuttur. Ancak ilgili kural değişiminin asıl niyetin ötesine geçtiği, mevcut gemilerin yapısal durumlarını tamamen farklılaştıran yeni yaptırımların amaçlanmadığı dikkate alınarak bu yanlış anlaşılmayı düzeltecek bir sirküler yayınlanmıştır. Ayrıca SOLAS’ın ilgili kuralında da 1984-2002 yılları arasında inşa edilen gemiler için bu gemilerin yapıldıkları yıllardaki kurallara uygunluk sağlamasının yeterli olduğu ifadesi eklenmiştir. Kural değişimi MSC 90’da kabul edilecektir.
MSC 89 toplantısı sonucunda onaylanan MSC Kararları aĢağıda listelenmiĢtir ( LIST OF RESOLUTIONS ADOPTED BY MSC.89):

RESOLUTION MSC.317(89) – ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED
RESOLUTION MSC.318(89) – ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL MARITIME SOLID BULK CARGOES (IMSBC) CODE
RESOLUTION MSC.319(89) – ADOPTION OF AMENDMENTS TO PART B OF THE INTERNATIONAL CODE ON INTACT STABILITY, 2008 (2008 IS CODE)
RESOLUTION MSC.320(89) – ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL LIFE-SAVING APPLIANCE (LSA) CODE
RESOLUTION MSC.321(89) – ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE REVISED RECOMMENDATION ON TESTING OF LIFE-SAVING APPLIANCES (RESOLUTION MSC.81(70))
RESOLUTION MSC.322(89) – OPERATION OF THE INTERNATIONAL LRIT DATA EXCHANGE
RESOLUTION MSC.323(89) – ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE REVISED RECOMMENDATION ON TESTING OF LIFE-SAVING APPLIANCES (RESOLUTION MSC.81(70))
RESOLUTION MSC.324(89) – IMPLEMENTATION OF BEST MANAGEMENT PRACTICE GUIDANCE
EDITORIAL CORRECTIONS TO THE ANNEX TO RESOLUTION MSC.171(79) FOR ISSUING A NOTE VERBALE OF RECTIFICATION
EDITORIAL CORRECTIONS TO ANNEX 1 TO RESOLUTION MSC.216(82) FOR ISSUING A NOTE VERBALE OF RECTIFICATION
MSC 89 toplantısı sonucunda onaylanan MSC.1 Sirkülerleri aĢağıda listelenmiĢtir (LIST OF MSC CIRCULARS APPROVED BY MSC 89):
MSC.1/Circ.1392 Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems
MSC.1/Circ.1393 Early application of new SOLAS regulation III/1.5
MSC.1/Circ.1394 Generic guidelines for developing goal-based standards
MSC.1/Circ.1395 Lists of solid bulk cargoes for which a fixed gas fire-extinguishing system may be exempted or for which a fixed gas fire-extinguishing system is ineffective
MSC.1/Circ.1396 Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo holds
MSC.1/Circ.1397 Unified interpretation of SOLAS regulation III/15.1
MSC.1/Circ.1398 Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/29
MSC.1/Circ.1399 Guidelines on procedures for in-service maintenance and repair of coating systems for cargo oil tanks of crude oil tankers
MSC.1/Circ.1400 Guidelines on operational information for masters of passenger ships for safe return to port by own power or under tow
MSC.1/Circ.1401 Guidelines on tank entry for tankers using nitrogen as an inerting medium
MSC.1/Circ.1402 Safety of pilot transfer arrangements
MSC.1/Circ.1403 Revised NAVTEX Manual
MSC.1/Circ.1404 Guidelines to assist in the investigation of the crimes of piracy and armed robbery against ships
MSC.1/Circ.1405 [Interim] Guidance to shipowners, ship operators and shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel (PCASP) on board ships in the High Risk Area
MSC.1/Circ.1406 Interim recommendations for flag States regarding the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the High Risk Area
MSC.1/Circ.1407 Guidelines for application of SOLAS regulation II-2/19.3
MSC.1/Circ.1408 Recommendations for safety when transferring persons at sea
MSC.1/Circ.1163/Rev.7 Parties to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, confirmed by the Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that full and complete effect is given to the relevant provisions of the Convention
MSC.1/Circ.1164/Rev.9 Promulgation of information related to reports of independent evaluation submitted by Parties to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, confirmed by the Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that Parties are giving full and complete effect to the relevant provisions of the Convention
Daha detaylı bilgi için / For further Information:
Mehtap Karahallı ÖZDEMİR
Deniz Emniyeti ve Çevre Koruma Birim Bşk. / Head of Dep., Maritime Safety and Env. Prot.
TÜRK LOYDU PLAN KONT. ve ARAŞ. BÖLÜMÜ / PLAN CONT. & RES. DIV.
Tel : +90-216-5813781
Fax : +90-216-5813840
E-mail: mkarahalli@turkloydu.org
Web: www.turkloydu.org


Bu haber 13394 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum